Hoofdpagina

Hoofdpagina
Hoofdpagina 2018-07-02T08:35:53+00:00

WAAROM EEN EVENEMENTENPLATFORM

touwtrekkenIn de gemeente Best worden jaarlijks meer dan 500 evenementen georganiseerd. De organisatie hiervan gebeurt door particulieren, verenigingen, stichtingen (sport-) clubs e.d. De meeste evenementen zijn beperkt van omvang en vinden plaats in verschillende locaties zoals verenigingsgebouwen, sportfaciliteiten, buurthuizen of horecagelegenheden. Sommige initiatieven vinden plaats buiten voornoemde locaties en maken gebruik van de openbare ruimte. De omvang en aard van een evenement bepalen of er i.v.m. de veiligheid en/of impact op de normale gang van zaken in de gemeente invloed heeft. Zodra dit het geval is moet de gemeente worden geïnformeerd (melding) en soms ook een vergunning worden aangevraagd. Het grootste aantal evenementen kunnen worden georganiseerd zonder dat de gemeente hiervoor in kennis wordt gesteld. Zo’n 200 evenementen hebben echter een meldingsplicht en een dertigtal evenementen ontkomen niet aan de aanvraag voor een vergunning.

Naast bovenstaande wettelijke verplichtingen vraagt de organisatie van een evenement veel inspanning van de organisatoren om het  evenement tot een succes te maken.

Omdat de gemeente Best van mening is dat evenementen bijdragen aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de woonplaats en een middel is om de sociale cohesie tussen de bewoners te bevorderen wil zij de organisatoren ervan ondersteunen en de samenwerking bevorderen.

Samenwerking tussen de diverse organisatoren en een goede ondersteuning vanuit de gemeente zal enerzijds leiden betere afstemming, mogelijk lagere kosten en anderzijds de organisatie vergemakkelijken door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde.

DOEL

Het Platform Evenementen is ingesteld om de samenwerking tussen de organisaties te bevorderen en daarnaast maatregelen en voorzieningen te treffen om de faciliterende ondersteuning door de gemeente te verbeteren. Daarbij wil het platform informatie aan initiatiefnemers verstrekken om de organisatie van evenementen te vergemakkelijken en ondersteunen.

HOE

Aan het begin en einde van het evenementenseizoen zal het Platform de verschillende organiserende partijen bij elkaar brengen om te evalueren en te kijken waar de samenwerking en informatievoorziening verbeterd kan worden. (Denk aan initiatiefnemers als Stg. Welzijn Best/Oirschot, Centrummanagement, Winkeliersvereniging Wilhelminadorp en Heivelden, Horeca, Oranjevereniging, Cultuurpassie etc.)

Daarnaast heeft de gemeente samenwerking gezocht door met de oprichting van “Best Bijzonder” een communicatieplatform op te richten. Dit is ondergebracht bij de VVV. www.bestbijzonder.com

REGELGEVING

Op deze site wordt inzicht gegeven op welke wijze de gemeente ondersteuning kan leveren en op welke wijze het Evenementen Platform Best inhoud kan geven aan de ondersteunende en coördinerende rol. Wat zijn de mogelijkheden, maar ook wat de onmogelijkheden voor financiële ondersteuning middels subsidie door de gemeente en/of sponsoring en subsidie door andere marktpartijen.

MAATSCHAPPELIJKE EVENEMENTEN

In grote lijnen kunnen de evenementen worden onderscheiden in z.g. maatschappelijke evenementen en de overige.
Onder Maatschappelijke evenementen vallen Carnaval, Sinterklaas, Koningsdag, de Sociale Markt en de herdenkingen van 4 en 5 mei en 24 oktober. Voor deze evenementen heeft de gemeente organisaties aangewezen die deze bijzondere evenementen organiseren.
De overige evenementen kunnen door elke organisatie, ook van buiten Best, worden georganiseerd. Zij dienen uiteraard ook aan de door de gemeente gestelde eisen te voldoen.