eventsadmin

Home/eventsadmin

Over eventsadmin

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far eventsadmin has created 40 blog entries.

Evenementenbeleid gemeente Best 2019

Aangepast beleid voor evenementen en horeca + aanmelden evenementenkalender

Inleiding

De gemeente Best heeft onlangs het beleid voor evenementen en voor horeca aangepast. Het sinds 2012 geldende ‘Horeca- en evenementenbeleidsplan” was namelijk niet meer actueel. Zo is er intussen een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gekomen en is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Ook zijn de afgelopen jaren de (landelijke) veiligheidseisen voor de organisatie van evenementen veranderd. Daarom was aanpassing van het beleid nodig. Er is gekozen voor twee aparte beleidsnota’s.

Evenementenbeleid gemeente Best 2019

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Best/626882/CVDR626882_1.html

(Dit is de link naar het beleid)

In het evenementenbeleid zijn de aspecten omschreven waarmee organisatoren rekening mee moeten/kunnen houden voordat zij een evenement gaan organiseren. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Is er een vergunning nodig en zo ja welke?
 • Wanneer moet een aanvraag uiterlijk zijn ingediend?
 • Welke evenementenlocaties zijn er en onder welke condities mogen die worden gebruikt?
 • Bepalingen over veiligheid, geluid en horeca.

Horecabeleid gemeente Best 2019

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Best/626761/CVDR626761_1.html

(Dit is de link naar het beleid)

Het horecabeleid beschrijft voor een belangrijk deel welke landelijke en gemeentelijke bepalingen er gelden ten aanzien van de exploitatie van horecabedrijven. Of het nu gaat om het verstrekken van alcoholhoudende drank of alleen maar om het verstrekken van eetwaren. Aan de orde komen onder andere:

 • De (nieuwe) exploitatievergunning op grond van de APV.
 • De Drank- en Horecavergunning op grond van de Drank- en Horecawet.
 • Beperkingen drankverstrekking bij niet-commerciële horeca in sportkantines, buurthuizen e.d.
 • Bepalingen over sluitingstijden, geluid en terrassen.
 • (Brand)veiligheid en gezondheid.

Aanmelden voor evenementenkalender

Wilt u in 2020 een evenement organiseren, dan doet u er goed aan vóór 1 oktober 2019 het evenement aan te melden voor de evenementenkalender.

Dit doet u door een mail te sturen naar vergunningen@gembest.nl. Vermeld de naam van het evenement, de omschrijving, de exacte locatie en de datum of data. Het melden van het evenement is van groot belang indien er meerdere gegadigden zijn voor een evenement op dezelfde locatie op hetzelfde moment. Het tijdig melden van het evenement is ook van belang indien het spreidingsbeleid slechts een maximaal aantal evenementen op de evenementenlocatie toestaat.

let op!: Een melding voor de evenementenkalender is geen kennisgeving of aanvraag voor een evenementenvergunning. Deze moet afzonderlijk gedaan worden met inachtneming van de geldende termijnen. Het is ook geen aanmelding voor de evenementenkalender van Best Bijzonder! deze moet ook separaat gedaan worden.

Uitnodiging nieuwe workshops evenementen(veiligheid)

Vorig jaar is de gemeente Best gestart met het verzorgen van workshops voor organisatoren van evenementen. Daarmee biedt zij ondersteuning om de veiligheid van evenementen te optimaliseren.

Binnenkort organiseren wij weer enkele workshops. Deze worden opnieuw gegeven door ESI (Event Safety Institute). Het gaat om de volgende drie workshops.

Dinsdagavond 23 april: verantwoordelijkheden bij evenementen en opstellen goed veiligheidsplan (19.00 – 21.30 uur)

Dit is – in verkorte vorm – een herhaling van twee workshops van vorig jaar. Vanwege het belang ervan, willen we organisatoren die vorig jaar niet aanwezig waren de kans bieden deze alsnog te volgen.

Uiteraard zijn organisatoren die er vorig jaar wel bij waren opnieuw welkom.

 • Verantwoordelijkheden bij evenementen: iedereen mag een evenement organiseren maar wat wordt er van u verwacht? Uitleg vergunningprocedure en mogelijkheid om algemene vragen hierover te beantwoorden.
 • Veiligheid: waar gaat dat over? Aan de hand van foto’s en enkele filmpjes uit de praktijk wordt duidelijk wat er mis kan gaan en dat dit overal kan gebeuren.
 • Wat is de functie van het veiligheidsplan? Welke inhoudselementen zitten erin en hoe stel je een goed plan op?

Maandagavond 6 mei: omgaan met drukte/crowd management (19.00 – 21.30 uur)

Niet alleen grote stadsevenementen en muziekfestivals kunnen te maken krijgen met problemen door drukte, ook op een klein plein of in een straat kan drukte al hinder of zelfs veiligheidsrisico’s opleveren.

Tijdens deze workshop leren deelnemers de basics over crowd safety. Wanneer wordt druktegevaarlijk? Hoe kan je erop sturen, welke mogelijkheden zijn er allemaal? De workshop heeft een interactief karakter: deelnemers wordt gevraagd hun eigen situaties toe te lichten, waarop we

nadenken over mogelijke oplossingen.

Maandagavond 20 mei: omgaan met extreem weer op evenementen (19.00 – 21.30 uur)

Ieder buitenevenement loopt het risico te worden getroffen door een weersomslag of extreme warmte of kou. We bespreken aan de hand van praktijkvoorbeelden welke impact dit kan hebben op een evenement en wat dit betekent voor de organisatie. Hoe kom je er tijdig achter dat extreem weer

nadert? Wat zijn de gevolgen voor uiteenlopende weertypen en evenementen? Welke maatregelenkan je daarvoor nemen? Deelnemers kunnen de inzichten uit deze workshop direct gebruiken voor hun eigen planvorming.

Aanmelden voor de workshops vóór 12 april

Organisatoren worden van harte uitgenodigd om aan een of meer workshops deel te nemen. U dient zich hier wel voor aan te melden. Dit kunt u doen vóór 12 april per mail aan m.kusters@gembest.nl

Geef daarbij duidelijk aan met hoeveel personen van uw organisatie u komt en voor welke bijeenkomsten.

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Samenvatting bijeenkomst evenementen en geluid 18 februari 2019

Powerpoint van presentatie, klik hier

Maandag 18 februari 2019 heeft de bijeenkomst evenementen en geluid plaatsgevonden. In de Algemene plaatselijke verordening 2018 van de gemeente Best is de geluidsnorm veranderd. Tijdens de bijeenkomst is toegelicht waarom er geluidsnormen worden gesteld, hoe geluid gemeten wordt en wat geluidsnormen betekenen voor evenementen. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de GGD hebben gepresenteerd wat geluid is, hoe geluid gemeten wordt en dat geluid kan leiden tot gehoorschade. De PowerPoints kunt u in pdf bestand terugvinden op deze site. Na het informatief gedeelte hebben de deelnemers van de bijeenkomst, zowel organisatoren van evenementen als inwoners van de gemeente Best, met elkaar om tafel gezeten en mochten hun eigen evenement samenstellen. Op deze manier zijn betrokkenen met elkaar het gesprek aangegaan over verschillende elementen die komen kijken bij het organiseren van een evenement, wat heeft geleid tot meer wederzijds begrip van elkaars belangen. De resultaten van de ‘zelf opgezette evenementen’ kunt u zien op de foto’s. We kunnen terugkijken op een waardevolle bijeenkomst. Dank aan iedereen die hierbij aanwezig was!

Heeft u vragen naar aanleiding van de bijeenkomst, of vragen naar aanleiding van de presentaties die op deze site terug te vinden zijn, dan kunt u een e-mail sturen naar vergunningen@gembest.nl

Bijeenkomst over evenementen en geluid

Documentatie Voorlichtingsbijeenkomsten

 • Voorlichtingsbijeenkomsten over veiligheid bij evenementen

In het najaar van 2018 is een drietal voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor organisatoren van evenementen in de gemeente Best. Deze zijn verzorgd door het Event Safety Institute (ESI) in opdracht van de gemeente Best. Een twintigtal organisaties heeft met een of meerdere mensen aan de bijeenkomsten deelgenomen. De presentaties van deze bijeenkomsten vind je hier:

ESI Presentatie veilig vluchten 19 november 2018.pdf

ESI presentatie Veiligheidsplan opstellen 5 november 2018.pdf

ESI startbijeenkomst Veiligheid bij evenementen 15 oktober 2018.pdf

In de eerste bijeenkomst is met name gesproken over het algemene thema van de verantwoordelijkheden bij evenementen: iedereen mag een evenementen organiseren, maar wat wordt er van jouw als organisator verwacht? Waar gaat veiligheid over? Wie is aansprakelijk als het mis gaat?

De tweede bijeenkomst ging over het opstellen van een veiligheidsplan: wat is de functie hiervan? Wat moet er in staan? Hoe maak je veiligheidsplan dat is toegesneden op je evenement? Hoe kun je het veiligheidsplan gebruiken tijden h et evenement voor betrokkenen en voor de vergunningaanvraag?

In de derde bijeenkomst is het organiseren van ontvluchting en ontruiming bij evenementen besproken. Wat komt hierbij kijken? Welke risicoschatting gaat hieraan vooraf? Hoe instrueer je betrokkenen en wie heeft welke rol?

Ook in 2019 zullen nog een aantal bijeenkomsten plaatsvinden. Afhankelijk van de interesse zal nog aandacht besteed worden aan bijvoorbeeld de impact en maatregelen bij extreem weer, het uitvoeren van een risico-inventarisatie, de nieuwe brandveiligheidsregels voor evenementen en omgaan met drukte/crowd management. Meer informatie hierover volgt op deze website.

Beleidsregels evenementen 2018

Beleidsregels spreiding en regulering evenementen

Het college heeft op 19 december jl. de Beleidsregels spreiding en regulering evenementen 2018 (zie bijlage s) vastgesteld. Deze beleidsregels stellen een maximum aan het aantal evenementen per locatie en regelen een rustperiode tussen de evenementen per locatie. Met deze beleidsregels loopt het college vooruit op het in de loop van 2018 door de raad vast te stellen bestemmingsplan Veegplan. Dit betekent dat in 2018 aanvragen voor evenementenvergunning en meldingen al aan deze spreidingsregels moeten voldoen.

Klik hier voor de beleidsregels evenementen 2018 (pdf)

Overzicht evenementen locaties gemeente Best (2018) klik hier

Status van het bestemmingsplan (veegplan)

Begin 2018  wordt het ontwerpveegplan ter inzage gelegd. Zoals bekend zijn er nog inspraakmogelijkheden in het kader van het veegplan.

 

Aanmelden van uw evenementen of activiteit

Omdat er een aantal evenementen al vroeg in het jaar worden georganiseerd, heeft men de gemeente verzocht om de aanmelddatum (1 nov – 1 dec) vroeger in het jaar te plannen. De aanmelddatum voor het aanmelden van een evenement of activiteit wordt vervroegd naar 1 augustus. Direct na 1 augustus wordt de planning voor het jaar erna opgesteld.

Als er concurrerende evenementen (wat betreft plaats en tijd) zijn aangemeld en er wordt onderling geen oplossingen gevonden, vindt toewijzing plaats op basis van loting. De evenementen die op het evenementenschema zijn geplaatst hebben voorrang boven niet gemelde evenementen die na 1 augustus worden aangevraagd. Deze organisator(en moet(en) een andere locatie en/of datum zoeken.

Tussenverslag oktober 2017

Het platform evenementen organiseert tweemaal per jaar (maart en november) een bijeenkomst voor organisatoren van evenementen. Tijdens deze bijeenkomst wordt alle belangrijke informatie met u als organisator gedeeld. We hebben besloten om in november geen bijeenkomst te organiseren.

 • Aanmelden van uw evenement of activiteiten
 • Stand van zaken precario i.r.t. sandwichborden
 • Status van het bestemmingsplan (Veegplan 2017)
 • Aanpassingen aanmeldmodule voor de aanvraag van een evenementenvergunning of het doen van een melding
 • Best Bijzonder!
 • Viering van 200 jaar Best

EXTRA: de resultaten van het afstudeeronderzoek het verstrekken van langlopende vergunningen aan organisatoren

(meer…)

Verslag bijeenkomst 6-4-2017 evenementenplatform

Donderdag  6 april jl. hebben wij een bijeenkomst voor organisatoren van evenementen georganiseerd.

Platform evenementen

Doel van het platform is om samenwerking tussen de organisatoren van evenementen te stimuleren en te verbeteren. Het platform organiseert 2 maal per jaar (in maart en november) een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst komen iedere keer actuele onderwerpen aan bod. Deze hebben betrekking  op gemeentelijke zaken maar ook op zaken als afstemming, samenwerking en verbinden. Tevens wordt informatie door de deelnemers uitgewisseld over de verschillende evenementen of activiteiten die de komende periode georganiseerd worden.

De website www.evenementenplatformbest.nl is te raadplegen voor allerlei informatie die van belang is voor het organiseren van een evenement. Heeft u vragen of toevoegingen voor deze website? Stuurt u dan via de website een bericht.

(meer…)

Bijeenkomst evenementenplatform 15-11-2016

Op 15 november 2016 organiseert het evenementenplatform een bijeenkomst voor ondernemers, organisatoren en bestuurders om op de hoogte gebracht te worden van de stand van zaken rond het organiseren van evenementen.

De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis en de aanvang is 19:30 uur.
Aanmelden vooraf is nodig en kan via Denise van Denderen van de Gemeente Best: d.van.denderen@gembest.nl

Diverse onderwerpen komen aan bod:

(meer…)