Het platform evenementen organiseert tweemaal per jaar (maart en november) een bijeenkomst voor organisatoren van evenementen. Tijdens deze bijeenkomst wordt alle belangrijke informatie met u als organisator gedeeld. We hebben besloten om in november geen bijeenkomst te organiseren.

  • Aanmelden van uw evenement of activiteiten
  • Stand van zaken precario i.r.t. sandwichborden
  • Status van het bestemmingsplan (Veegplan 2017)
  • Aanpassingen aanmeldmodule voor de aanvraag van een evenementenvergunning of het doen van een melding
  • Best Bijzonder!
  • Viering van 200 jaar Best

EXTRA: de resultaten van het afstudeeronderzoek het verstrekken van langlopende vergunningen aan organisatoren

Aanmelden van uw evenement of activiteit

Een organisator van een evenement kan een evenement in de periode van 1 november tot 1 december van het voorafgaande jaar melden bij de vakgroep Vergunningen van de gemeente Best voor plaatsing op dehet evenementenschema.

Dit regelt u door een email te sturen naar vergunningen@gembest.nl. Let op! Dit is nog geen officiële aanvraag of melding in de zin van artikel 2.25 APV.

 

In de email staan de volgende punten vermeld:

 

–          naam van het evenement

–          omschrijving van het evenement

–          exacte locatie van het evenement

–          datum of data.

 

Als er concurrerende evenementen (wat betreft plaats en tijd) zijn aangemeld en er wordt onderling geen oplossing gevonden, vindt toewijzing plaats op basis van loting. De evenementen die op het evenementenschema zijn geplaatst hebben voorrang boven niet gemelde evenementen die in het jaar zelf worden aangevraagd. Deze organisator(en) moet(en) een andere locatie en/of datum zoeken.

In de derde week van december krijgen de organisatoren bericht over het evenementenschema. Voor meer informatie en de volledige regels zie hiervoor de website gemeentebest.nl  (evenementenbeleid).

 

 

Stand van zaken precario i.r.t. sandwichborden

In de precarioverordening zijn wijzigingen doorgevoerd die per 2018 gelden. Er is een vrijstelling opgenomen voor niet-commerciële activiteiten.

In de praktijk betekent dit een evenement/activiteit dat/die:

– geen individueel, persoonlijk of groepswinstoogmerk hebben, en:

– niet bedrijfsmatig van aard is, en:

– niet mede door commerciële bedrijven wordt ontplooid, en:

– een beoogde doelstelling van sociale, pedagogische, sportieve, charitatieve, recreatieve of culturele aard heeft, en:

– georganiseerd wordt door stichtingen, die statutair gevestigd zijn in de gemeente Best, waarvan de inkomsten worden aangewend om de continuïteit van de eigen activiteiten te waarborgen of worden ingezet voor een goed doel.

 

 

Status van het bestemmingsplan (Veegplan 2017)

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen, we hebben diverse inspraakreacties ontvangen. Er wordt gekeken of en hoe de inspraakreacties verwerkt kunnen worden in het ontwerp bestemmingsplan.

Als het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd wordt is deze voorzien  van een nota van inspraak. Hierin wordt uitgelegd hoe met de verschillende inspraakreacties is omgegaan.  Daarna is er nog zes weken de mogelijkheid een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan in te dienen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een door de Raad vastgesteld bestemmingplan.

 

 

Aanpassingen aanmeldmodule voor de aanvraag van een evenementenvergunning of het doen van een melding

Eén en andere is aangepast in de aanmeldmodule. Vanaf heden is het mogelijk om tussentijds een aanvraag op te slaan. Let op: dit is alleen mogelijk als er vanaf dezelfde computer verder wordt gegaan met het invullen van het formulier. Het blijft wel noodzakelijk om de persoonlijke gegevens opnieuw in te vullen.

 

 

Best Bijzonder!

In 2015 is het project Best Bijzonder! gestart. Het project richtte zich in eerste instantie op recreatie en toerisme. Het had als doel samenwerking in de vrijetijdssector in Best te stimuleren. Op 31 oktober jl. heeft het college een besluit genomen over de verbreding. Eerst wordt er samen met partners vanuit Best de kernwaarden benoemd. Waar staat Best voor en wat maakt Best bijzonder? Daarna wordt er een plan gemaakt per thema. Het gaat om de thema’s wonen, werken, recreatie en toerisme (inclusief evenementen), winkelen en sociaal. Met het thema recreatie en toerisme was al een start gemaakt, er is hiervoor een plan voor de korte termijn gemaakt.

 

 

Viering van 200 jaar Best

In 2019 is het 200 jaar geleden dat Best een onafhankelijke gemeente werd. Dit willen we groots vieren met alle Bestenaren, organisaties en ondernemers in Best!

Binnen de volgende thema’s zullen activiteiten georganiseerd worden:

– sport

– onderwijs

– kerken

– het bedrijfsleven

– cultuur

– feest

Heeft u interesse om in een werkgroep aan de slag te gaan met een thema of activiteit, stuurt u dan een email aan d.van.denderen@gembest.nl  u kunt ook bellen met  0499 – 360973.  Het Comité 200 jaar Best neemt dan contact met u op om de mogelijkheden verder te bespreken.