Dinsdag 15 november jl. hebben wij een bijeenkomst voor organisatoren van evenementen georganiseerd.

Bijgaand de informatie die op deze avond aan de orde is gekomen.

Lees hieronder de informatieve uiteenzetting die tijdens deze avond aan de orde is gekomen

Platform evenementen

Doel van het platform is om samenwerking tussen de organisatoren van evenementen te stimuleren en te verbeteren. Het platform organiseert 2 maal per jaar (in maart en november) een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst komen iedere keer actuele onderwerpen aan bod. Deze hebben betrekking  op gemeentelijke zaken maar ook op zaken als afstemming, samenwerking en verbinden. Tevens wordt informatie door de deelnemers uitgewisseld over de verschillende evenementen of activiteiten die de komende periode georganiseerd worden.

 

De website www.evenementenplatformbest.nl is te raadplegen voor allerlei informatie die van belang is voor het organiseren van een evenement. Heeft u vragen of toevoegingen voor deze website? Stuur u dan via de website een bericht.

 

Plaatsing op evenementenschema

Een organisator van een evenement kan een evenement in de periode van 1 november tot 1 december van het voorafgaande jaar melden bij de afdeling Uitvoering, vakgroep Vergunningen van de gemeente Best voor plaatsing op de evenementenschema en op de site Best Bijzonder.

Dit moet door verzending van een mail naar de vergunningenpostbus: vergunningen@gembest.nl. Let op! Dit is nog geen officiële aanvraag of melding in de zin van artikel 2.25 APV.

In de mail moet de organisator de volgende punten vermelden:

–          naam van het evenement

–          omschrijving van het evenement

–          exacte locatie van het evenement

–          datum of data.

Indien er twee of meer concurrerende evenementen zijn, vallen de evenementen af waarvan de organisator het evenement niet heeft gemeld in de periode tussen 1 november en 1 december van het voorafgaande jaar. Deze organisator(en) moet(en) een andere locatie en/of datum zoeken.

In de derde week van december krijgt de organisator hierover bericht. Voor meer informatie en de volledige regels zie hiervoor de websitewww.gemeentebest.nl  (evenementenbeleid).

 

Bestemmingsplan

Voor heel de gemeente zijn bestemmingsplannen opgesteld. Maar soms willen we details van deze plannen toch anders regelen. Deze aanpassingen verwerken we in een apart bestemmingsplan dat we veegplan noemen.

In het veegplan gaan we ook aan de slag met evenementen. Op dit moment laten onze bestemmingsplannen niet overal evenementen toe. Dat betekent dat u bij de organisatie van een evenement niet alleen een evenementenvergunning nodig heeft, maar formeel ook een vergunning nodig heeft om af te wijken van het bestemmingsplan. Dit willen we verhelpen in het veegplan. Daarmee wordt de organisatie van een evenement straks makkelijker.

 

Wat wordt er in dit plan voor evenementen geregeld?

De volgende zaken worden geregeld:

–              Waar mag een evenement georganiseerd worden? (Tunneldek, Koetshuistuin, Raadhuisplein, Wilhelminaplein, Spinnerstraat)

–              Hoe vaak mag een evenement op een bepaalde locatie plaatsvinden?

–              Hoe lang mag een evenement duren?

Ook worden regels opgenomen voor de standplaatsen, kermis, weekmarkten en evt de terrassen.

Voor Aquabest komt een aparte regeling

 

Om tot een breed gedragen bestemmingsplan te komen willen wij weten wat  uw ideeën zijn. Welke locaties moeten we wel of juist niet gebruiken voor evenementen? Hoe vaak? Type evenementen?

Graag ontvangen wij uw ideeën uiterlijk 15 december. U kunt ze mailen naar d.van.denderen@gembest.nl.

Wat doen we met uw input? Wij kijken of het meegenomen kan worden in het veegplan. Daarbij moeten we ook kijken of uw ideeën vanuit externe veiligheid, parkeren, geluid e.d. te onderbouwen zijn.

 

Er wordt een voorontwerpplan ter inzage gelegd waarbij ook een informatieavond wordt georganiseerd. Het is de planning dat het voorontwerpbestemmingsplan in het 1e kwartaal van 2017 ter inzage wordt gelegd. Zodra het voorontwerp ter inzage gaat, kunt u dit teruglezen in het Gemeenteblad en Groeiend Best. Ook zullen wij u hierover via de website van de gemeente informeren.

Het voorontwerp van het veegplan wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. U kunt hier dan schriftelijk of mondeling op reageren. Op verzoek kunnen we afspraken met u inplannen.

Tijdens de terinzagelegging vindt ook een informatieavond plaats, waarin we de inhoud van het plan, de gemaakte keuzes en de mogelijkheid om te reageren nader toelichten.

Nadat we uw input en uw reacties op het voorontwerp hebben verwerkt, start de formele procedure. Deze houdt in dat eerst het ontwerp voor 6 weken ter inzage wordt gelegd. Ook in deze periode kunt u reageren op het plan. Na vaststelling is er een beroepstermijn en ook op dat moment kunt u reageren. Het is de planning dat het veegplan eind 2017 wordt vastgesteld.

Reageren alleen voor belanghebbenden?

Iedereen mag reageren op de stukken. Maar: alleen belanghebbenden mogen een beroep instellen bij de Raad van State.

 

Inzet buitendienst

U kunt bij de werf (Vijverweg 10)  borden en/of drang- afzethekken lenen. U betaalt hiervoor een borgsom. U kunt deze spullen zelf ophalen, evt. laten bezorgen kan ook maar daar zijn kosten aan verbonden.

Voor meer informatie over  het plaatsen van borden kunt u contact zoeken met w.vander.wielen@gembest.nl

 

Subsidies

Culturele samenwerking, innovatie en reuring

Culturele activiteiten die reuring in het centrum veroorzaken

Van organisaties wordt verwacht dat de activiteit bijdraagt aan de betrokkenheid van inwoners bij de samenleving in het algemeen en meer in het bijzonder aan de levendigheid van het centrum van Best. De op cultuur georiënteerde activiteiten dienen tot doel te hebben mensen op de been te brengen in

het centrum van Best. Hiermee zorgen deze nieuwe initiatieven en extra activiteiten voor meer gezelligheid en levendigheid.

 

Culturele activiteiten die de samenwerking tussen culturele organisaties of kunstuitingen in Best bevorderen

Samenwerking schept kansen voor nieuwe initiatieven en verlaagt drempels om deel te nemen. En door samenwerking ontstaan nieuwe verbindingen of worden bestaande verbindingen verstrekt. Dit komt ten goede aan het gehele culturele netwerk in Best.

Culturele activiteit = een openbare activiteit of evenement gericht op theater, dans, muziek, zang, letteren, fotografie, film, beeldende kunst, moderne media, volkscultuur (sinterklaas, carnaval en de herdenkingen op 4, 5 mei en 24 oktober) of cultuurparticipatie.

Per categorie staat in de regeling een verdere uitwerking opgenomen en staat aangegeven waar we op letten bij het beoordelen van de aanvragen.

Er is een subsidieplafond per categorie. Dit is een maximaal bedrag dat aan subsidies wordt toegekend. Indien het totaal bedrag van allee aanvragen dit plafond overstijgt, dan worden alle toegekende aanvragen naar rato gekort.

 

Dit is een subsidie per cursusjaar (van augustus t/m juli). Uw aanvraag dient uiterlijk 1 april, voorafgaand aan het cursusjaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd, te worden ingediend. Dus voor het cursusjaar 2017-2018 kan een aanvraag worden ingediend voor 1 april 2017.  Een besluit volgt uiterlijk 12 weken na 1 april.

Er volgt nog een evaluatie van de regeling. Het kan dus zijn dat er nog aanpassingen aan de regeling worden gedaan. De huidige regeling en een aanvraagformulier is te vinden op de gemeentelijke website, onder subsidies.

Bij vragen kan er altijd contact opgenomen worden met Anna van den Boom, telefonisch via 14 0499 of via e-mail: a.vanden.boom@gembest.nl.

 

Recreatie en toerisme ‘nadere regels stimuleringsregeling recreatie en toerisme’.

De regeling wordt éénmalig aan een organisatie verleend en het doel van de regeling is dat het initiatief een positieve bijdrage moet leveren aan de ontwikkeling van de gemeente Best als toeristisch-recreatieve verblijfplaats en recreatieve bestemming, zodat inwoners van de gemeente in Best en mensen van buiten de gemeente Best hier voor langere duur of kortere duur willen verblijven. Dit kan door vernieuwing, kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de sector recreatie en toerisme. Belangrijk is hierbij de samenwerking tussen ondernemers, instellingen, verenigingen en/of stichtingen. Het maximum te verstrekken subsidiebedrag bedraagt € 5.000,00 per aanvraag en maximaal 50% van de totale kosten. Bij het beoordelen worden een aantal afwegingscriteria. De aanvraag moet uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de initiatieven worden uitgevoerd worden ingediend. Op de gemeentelijke website staat de stimuleringsregeling (https://www.gemeentebest.nl/subsidies) . Organisaties kunnen daarop checken of hun initiatief in aanmerking komt en een aanvraagformulier downloaden.

Best Bijzonder! subsidie hiervoor een projectplan, begroting met balans indienen. Deze zal door de werkgroep Best Bijzonder! bekeken worden. Afhankelijk van het budget zal in overleg met de werkgroep Best Bijzonder! gekeken worden waar samenwerking kan worden gevonden. Voor meer informatie m.kelly@gembest.nl.

 

Best Bijzonder!

Er is een logo, beeldmerk en een huisstijl ontwikkeld. Op social media is Best Bijzonder actief op facebook en twitter.

Criteria om Best Bijzonder te gebruiken zijn:

–              Op grondgebied van Best

–              Openbaar toegankelijk

–              Niet in strijd met APV

–              Samenwerking lokaal, regionaal..

–              Interessant voor inwoners en bezoekers van Best

–              Logo is een aanvulling op eigen huisstijl

Huisstijl kan toegepast worden volgens de richtlijnen zie hiervoor www.vbcc.nl/bestbijzonder. Graag  het gebruik van de huisstijl laten toetsen door de werkgroep Best Bijzonder.

 

Contact werkgroep Best Bijzonder?

Aanleveren evenementen t.b.v. uitzetten via website, social media en kalender via evenementen@bestbijzonder.com

Aanleveren overige informatie t.b.v. uitzetten via website, social media en kalender communicatie@bestbijzonder.com

Algemene informatie en ondersteuning bij toepassing Best Bijzonder bij uw product, dienst, activiteit in het domein toerisme en recreatie via info@bestbijzonder.com