Donderdag  6 april jl. hebben wij een bijeenkomst voor organisatoren van evenementen georganiseerd.

Platform evenementen

Doel van het platform is om samenwerking tussen de organisatoren van evenementen te stimuleren en te verbeteren. Het platform organiseert 2 maal per jaar (in maart en november) een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst komen iedere keer actuele onderwerpen aan bod. Deze hebben betrekking  op gemeentelijke zaken maar ook op zaken als afstemming, samenwerking en verbinden. Tevens wordt informatie door de deelnemers uitgewisseld over de verschillende evenementen of activiteiten die de komende periode georganiseerd worden.

De website www.evenementenplatformbest.nl is te raadplegen voor allerlei informatie die van belang is voor het organiseren van een evenement. Heeft u vragen of toevoegingen voor deze website? Stuurt u dan via de website een bericht.

 

Precario i.r.t. de sandwichborden

Burgemeester Van Aert licht de stand van zaken toe over precario. In het verleden zijn er te weinig facturen gestuurd, deze zijn alsnog met terugwerkende kracht verstuurd. De organisatoren die een dergelijke factuur hebben ontvangen zijn ondertussen per brief geïnformeerd dat de factuur niet betaald hoeft te worden tot nader bericht. Ondertussen wordt er een nieuw voorstel voor precario gemaakt en voorgelegd aan B&W. Als er een beslissing is genomen zal dit bekend gemaakt worden. Ook via www.evenementenplatformbest.nl houden we u op de hoogte.

 

Bestemmingsplan

Voor heel de gemeente zijn bestemmingsplannen opgesteld. Maar soms willen we details van deze plannen toch anders regelen. Deze aanpassingen verwerken we in een apart bestemmingsplan dat we veegplan noemen.

In het veegplan gaan we ook aan de slag met evenementen. Op dit moment laten onze bestemmingsplannen niet overal evenementen toe. Dat betekent dat u bij de organisatie van een evenement niet alleen een evenementenvergunning nodig heeft, maar formeel ook een vergunning nodig heeft om af te wijken van het bestemmingsplan. Dit willen we verhelpen in het veegplan. Daarmee wordt de organisatie van een evenement straks makkelijker.

Wat wordt er in dit plan voor evenementen geregeld?

De volgende zaken worden geregeld:

 • Waar mag een evenement georganiseerd worden? (Tunneldek, Koetshuistuin, Raadhuisplein, Wilhelminaplein, Spinnerstraat)
 • Hoe vaak mag een evenement op een bepaalde locatie plaatsvinden?
 • Hoe lang mag een evenement duren?

 

Ook worden regels opgenomen voor de standplaatsen, kermis, weekmarkten en evt de terrassen.

Er is van te voren input aangeleverd, deze wordt op het moment verwerkt. Er zijn verschillende momenten om inspraak en suggesties aan te leveren nl.

 • 16 mei tot en met 28 juni 2017  ->    ter inzage legging voorontwerpbestemmingsplan veegplan
 • 16 augustus tot en met 26 september 2017  ->   ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan veegplan
 • Tijdens de raadsvergadering van 4 december 2017 wordt het bestemmingsplan vastgesteld daarna treedt het direct in werking.

 

Onderzoek invoeren langlopende vergunningen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bram Biermans, student van de NHTV in Breda. Hij heeft al een tiental interviews met organisatoren afgenomen en heeft bij andere gemeenten geïnformeerd. Eén van de voorwaarde is in ieder geval dat de gemeente beschikt over een goed werkende aanmeldmodule. Dit wordt op het moment onderzocht.

Uit onderzoek bij andere gemeenten blijkt dat het voor de organisator minder tijd en geld kost. De gemeente zal vaker in gesprek treden met de organisator, minder leges ontvangen en er zal meer toezicht geregeld worden.

Het rapport zal in juni klaar zijn en ook weer via www.evenementenplatformbest.nl te bekijken zijn.

 

Aanlevertermijnen Evenementenvergunning

Een melding

De burgemeester heeft voor bepaalde categorieën evenementen bepaald dat er geen vergunning aangevraagd hoeft te worden, maar kan worden volstaan met een melding.
Voorwaarden voor een melding

 • < 1000 deelnemers/bezoekers aanwezig;
 • Eindtijd in een tent, pand (geen horeca- of paracommercieel pand) buitenlucht maximaal 00:30 uur;
 • Geen weg wordt afgesloten buiten de bebouwde kom en binnen de bebouwde welke is opgenomen op de website;
 • Het evenement zich niet richt op risicovolle groepen;
 • De organisatie staat onder leiding van een meerderjarig persoon die telefonisch bereikbaar is tijdens het evenement;
 • Er moet voldaan worden aan de meldingsvoorschriften.
 • Het evenement mag niet in strijd zijn met het bestemmingsplan
 • Hoe lang van te voren?
 • Minimaal 4 weken van te voren.

 

Wat is een A-Evenement?

Als uw evenement niet voldoet aan de criteria voor meldingsplicht dan is een vergunning nodig.

 • Een a-evenement heeft een relatief laag risico en een beperkte impact op de omgeving. De gevolgen voor het verkeer zijn ook beperkt. Denk aan de avondvierdaagse, paaseieren zoeken etc.
 • Hoe lang van te voren?
 • Minimaal 12 weken van te voren.

 

Wat zijn b-, en c- evenementen?

Een b-, of c- evenement heeft een hoger risico en de gevolgen zijn dan ook groter. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Veel bezoekers
 • Risicogroepen
 • Afsluitingen en omleidingen
 • Risicovolle activiteiten

Bij dergelijke evenementen is zorgvuldig vooroverleg met gemeente, politie en brandweer noodzakelijk.

 • Hoe lang van te voren?
 • Minimaal 6 maanden van te voren

Er zal strikter omgegaan worden  met de aanlevertermijnen en termijnen voor aanvulling van de vergunningsaanvraag. Iedere woensdag van 13.00 – 14.00 uur is er een evenementenspreekuur. Iedere organisator kan een afspraak via de afdeling Vergunningen hiervoor maken.

De organisatoren verzoeken de gemeente om sneller een terugkoppeling te ontvangen over de volledigheid van de vergunning.

 

200 jarig bestaan Best

In 2019 bestaat Best 200 jaar. Er wordt een werkgroep samengesteld. Iedereen die ideeën/suggesties heeft kan deze aanleveren door een email te sturen aan  d.van.denderen@gembest.nl

 

Best Bijzonder

Desiré van Laarhoven heeft de opdracht gekregen om een plan van aanpak voor Best Bijzonder binnen drie maanden op te leveren.

In ieder geval zal Best Bijzonder:

 • verbreed worden met wonen en verblijven
 • het merk Best Bijzonder breed geladen worden
 • behalve de focus op het Groene Woud ook aansluiten bij Brainportregio
 • de doelstellingen van Best Bijzonder inbedden bij organisaties en ondernemers